Favorieten Favorieten

Algemene voorwaarden

DMVE S.à r.l. • Relax-Cottage

A. Overeenkomstsluitende partijen

Tussen de onderneming DMVE S.à.r.L., die met name handelt onder de naam RELAX-COTTAGE, een geregistreerd merk, gevestigd en met maatschappelijke zetel te L-9911, Troisvierges, 6, Route de Wilwerdange, Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B179210, met BTW-identificatienummer LU26349252 en met homepage https://www.relax-cottage.com, bereikbaar onder het e-mailadres info@relax-cottage.com en de klant/huurder (zie, indien van toepassing, de informatie van het online boekingsformulier):

Naam
......................................................................

Voornaam
......................................................................

Straat, nee.
......................................................................

Postcode, plaats
......................................................................

Land
......................................................................

Tel./mobiel
......................................................................

Fax
......................................................................

E-mail
......................................................................

Als de huurder een bedrijf is:

Naam van het bedrijf
......................................................................

Handelsregisternummer
......................................................................

UID
......................................................................

Straat, nee.
......................................................................

Postcode, plaats
......................................................................

Land
......................................................................

Tel./mobiel
......................................................................

E-mail
......................................................................

Verantwoordelijke persoon (bedrijfsleider, manager):

Naam
......................................................................

Voornaam
......................................................................

Adres
......................................................................

wordt de volgende overeenkomst gesloten:

B. Voorwerp van de overeenkomst

RELAX-COTTAGE biedt, in haar hoedanigheid van agent van de eigenaar, haar bemiddelingsdiensten aan met betrekking tot de reservering en verhuur van vakantiewoningen, met name via haar website https://www.relax-cottage.com. Klanten kunnen deze woningen via RELAX-COTTAGE reserveren, mits zij deze algemene voorwaarden aanvaarden en hun verplichtingen nakomen.

C. Verplichtingen van de partijen

1. Verplichtingen van de huurder

Door te reserveren via RELAX-COTTAGE aanvaardt de huurder onmiddellijk een contractuele partner te worden van de betreffende eigenaar. De huurder aanvaardt dat RELAX-COTTAGE op geen enkel moment de hoedanigheid van eigenaar en de daaruit voortvloeiende verplichtingen bezit. RELAX-COTTAGE handelt slechts als agent in naam en voor rekening van de eigenaar. De huurovereenkomst is uitsluitend tussen de huurder en de eigenaar van het pand. RELAX-COTTAGE treedt niet op als contractpartij. RELAX-COTTAGE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte van de huurder.

De huurder kan op geen enkele wijze de toepassing van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden eisen, wat deze ook mogen zijn.

Elke reservering door de huurder, met name via de website van RELAX-COTTAGE, houdt in dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en deze heeft aanvaard, zonder dat een handgeschreven ondertekening van deze voorwaarden nodig is. Als alle noodzakelijke stappen zijn gevolgd, wordt de onlineboeking beschouwd als een elektronische handtekening en heeft zij dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.

De huurder aanvaardt dat RELAX-COTTAGE rechtmatig de betaling van de voor en in verband met de reservering verschuldigde bedragen kan eisen, onverminderd het recht van de huurder om zijn verblijf te annuleren volgens bepaalde in deze algemene voorwaarden vastgestelde modaliteiten.

Elke reservering door een persoon die niet bij zijn volle verstand is of die in zijn land minderjarig is, wordt als nietig beschouwd zonder dat de huurder enige schadevergoeding van RELAX-COTTAGE kan eisen. RELAX-COTTAGE behoudt zich echter het recht voor om in een dergelijk geval, met name op basis van de percentages en termijnen in punt F., schadevergoeding te eisen van de betrokkene of de personen die voor hem aansprakelijk zijn.

Het huurcontract voor de woning wordt via de website van RELAX-COTTAGE in de volgende technische fasen met de eigenaar afgesloten:

De huurder kiest de flat en de beschikbare verblijfsduur tegen het aangegeven bedrag. De huurder bepaalt het aantal personen dat in de woning zal verblijven en kiest eventueel optionele verzekeringen, met name een annuleringsverzekering. De huurder is verplicht een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De verzekeringen zijn voor rekening van de huurder. Na de ingevoerde en geselecteerde gegevens en informatie en de Algemene Voorwaarden nogmaals te hebben gelezen en gecontroleerd en deze te hebben aanvaard, kan de Huurder de reservering bevestigen door op de knop "Boek nu" te klikken. De reserveringsbevestiging wordt dan afgegeven, met vermelding van het te betalen bedrag.

De persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (zie ook punt G.).

De huurder is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan RELAX-COTTAGE verstrekt en RELAX-COTTAGE is niet gebonden aan of aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.

In principe moet de huurder onmiddellijk een voorschot betalen per bankoverschrijving of, indien aangeboden, per kredietkaart, of de volledige huurprijs betalen die overeenstemt met zijn verblijf. De huurder heeft alleen het recht het pand te gebruiken na volledige betaling van de huur en eventuele bijkomende kosten/vergoedingen/borgsom. Elke reservering die 8 weken voor het verblijf niet volledig door de huurder is betaald, of niet is betaald volgens de door RELAX-COTTAGE vastgestelde modaliteiten en termijnen, wordt geannuleerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niet-betaling leidt tot annulering van het contract zonder aanmaning of ontbinding door toedoen van de huurder en deze heeft geen recht op enige schadevergoeding. RELAX-COTTAGE behoudt zich echter het recht voor om in een dergelijk geval schadevergoeding te eisen van de huurder, met name op basis van de in punt F genoemde percentages en termijnen.

Als de reservering meer dan 8 weken voor het begin van het verblijf wordt gemaakt, moet de huurder een voorschot van 50% van de totale prijs van het verblijf betalen nadat hij de betalingsmodaliteiten van RELAX-COTTAGE heeft ontvangen bij de bevestiging van zijn reservering. Het resterende bedrag dient betaald te worden volgens de modaliteiten en betalingstermijnen die door RELAX-COTTAGE aan de huurder zijn toegezonden.

In geval van een late reservering (minder dan 8 weken voor aanvang van het verblijf) dient het volledige bedrag voor het verblijf in principe onmiddellijk na bevestiging van de reservering te worden betaald, tenzij er een speciale schriftelijke regeling door RELAX-COTTAGE is getroffen.

De huurder moet de bevestiging van aanvaarding op een duurzame drager bewaren zodat deze aan de eigenaar kan worden voorgelegd.

Zodra zijn reservering is bevestigd, heeft de huurder niet langer het recht zijn reservering te annuleren of te wijzigen. Zijn recht om deze te annuleren tegen betaling van de in punt F van deze algemene voorwaarden bedoelde forfaitaire vergoeding blijft onverlet. De vergoeding is niet van toepassing indien hiervoor een annuleringsverzekering bestaat.

De huurder kan zijn reservering met voorafgaande toestemming van RELAX-COTTAGE, handelend in naam en voor rekening van de eigenaar, tot 15 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf overdragen aan een derde.  RELAX-COTTAGE behoudt zich het discretionaire recht voor te weigeren de reservering toe te wijzen. In dit geval wordt het contract zonder schadevergoeding met alle rechten geannuleerd en dient de klant de annuleringskosten aan RELAX-COTTAGE te betalen (punt F).

De cedent en de cessionaris zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale prijs voor het verblijf.

Tenzij anders vermeld, betaalt de huurder de waarborgsom samen met de huurprijs op dezelfde rekening en voor het bedrag dat op de bevestiging van de reservering staat. De eigenaar of zijn vertegenwoordiger kan weigeren de sleutels te overhandigen en het appartement te betrekken als de borg niet is betaald. In dat geval heeft de huurder geen recht op schadevergoeding of terugbetaling.

De huurder verbindt zich ertoe het appartement met zorg te gebruiken en alle bijzondere verplichtingen na te komen die bij de reservering zijn opgelegd of die op de reserveringsbevestiging staan vermeld.

De aanvang van het verblijf en het tijdstip voor het ophalen van de sleutels staan vermeld op de reserveringsbevestiging. Normaal gesproken vindt dit plaats tussen 16 en 18 uur. De huurder verbindt zich ertoe de eigenaar te verwittigen in geval van vertraging of vroegtijdige aankomst. De benodigde contactgegevens van de eigenaar zullen te zijner tijd door RELAX-COTTAGE aan de huurder worden meegedeeld.

De flat wordt geïnspecteerd bij de sleuteloverdracht. Als er geen schriftelijke aantekening is van een inspectie ter plaatse, wordt aangenomen dat de huurder de flat in goede staat heeft overgenomen en moet de huurder deze in dezelfde staat teruggeven.

Het einde van het verblijf staat vermeld op de reserveringsbevestiging. Normaal gesproken moet het pand voor het middaguur verlaten zijn.

Huisdieren zijn alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Als hierover niets wordt opgemerkt, worden zij als niet toegestaan beschouwd.

Bij niet-naleving van de voorschriften en informatie op de reserveringsbevestiging, alsmede van de voorschriften van de eigenaar betreffende het gebruik van het materiaal ter plaatse, kan de huurder de toegang tot het appartement worden ontzegd of zelfs door de eigenaar uit het appartement worden gezet zonder recht op schadevergoeding of terugbetaling.

De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hemzelf of door een persoon voor wie hij krachtens het gemene recht verantwoordelijk is of aan wie hij toegang tot het gehuurde goed heeft verleend.

De huurder kan geen terugbetaling of schadevergoeding eisen indien de gedeeltelijke of totale onmogelijkheid om van het verblijf te genieten het gevolg is van handelingen van de huurder, overmacht of een vervroegd vertrek van de huurder.

2. Verplichtingen van RELAX-COTTAGE als tussenpersoon

Het aanbod van RELAX-COTTAGE, met name op haar website, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het appartement en onder voorbehoud van de mogelijkheid tot eenzijdige annulering van de reservering waarop RELAX-COTTAGE recht heeft, in welk geval de huurder geen recht heeft op enige schadevergoeding. De eenzijdige annulering moet plaatsvinden binnen 72 uur (behalve voor last-minute boekingen) vanaf de bevestiging van de reservering die door RELAX-COTTAGE aan de huurder is gestuurd. De eenzijdige annulering is met name bedoeld om dubbele boekingen te voorkomen of de boeking van een niet beschikbaar appartement als de eigenaar de niet-beschikbaarheid nog niet had meegedeeld.

RELAX-COTTAGE neemt de administratie van de boekingen over en ontvangt de volledige betaling van de prijs van het verblijf (met alle ingehouden bedragen) en verbindt zich ertoe deze over te maken aan de eigenaar.

Nadat de reservering door de huurder is gemaakt, stuurt RELAX-COTTAGE de huurder een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de reservering en een samenvatting daarvan. De huurder moet dit op een permanente gegevensdrager bewaren.

RELAX-COTTAGE stuurt de huurder voor aanvang van zijn verblijf en eventueel na betaling van het totale bedrag voor het verblijf een reserveringsbevestiging waarin met name het volgende wordt vermeld: de exacte ligging, het adres en het type appartement, het comfortniveau, het aantal toegestane personen voor het verblijf, de eventuele toelating van huisdieren, de duur van het verblijf met aankomst- en vertrekdatum, de betalingsmodaliteiten voor eventuele bijkomende kosten, de

Betalings-/terugbetalingsmodaliteiten van de huurwaarborg en de modaliteiten, data en tijdstippen van de overhandiging van de sleutels, alsook alle andere informatie betreffende de door de eigenaar aan de huurder opgelegde verplichtingen. De aandacht van de huurder wordt gevestigd op het feit dat voor bepaalde appartementen, waar speciale voorwaarden worden vermeld op de website van RELAX-COTTAGE, de reservering alleen wordt geregistreerd met instemming van de eigenaar en eventueel met een verhoging van de aanbetaling.

RELAX-COTTAGE aanvaardt geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid indien de klant of de eigenaar hun verplichtingen niet nakomen.

RELAX-COTTAGE aanvaardt geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid, met name in geval van persoonlijk letsel (eigenaar, huurder of derden) of schade aan eigendommen in het appartement of de omgeving ervan.

RELAX-COTTAGE aanvaardt in het bijzonder geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid voor een gedeeltelijke of volledige vernieling van het appartement of zelfs voor een wijziging van een essentieel element van de locatie. RELAX-COTTAGE is evenmin verantwoordelijk voor eventuele voorwaarden van de eigenaar. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding van RELAX-COTTAGE. In dit verband moet de huurder zo nodig contact opnemen met de eigenaar.

3. Verplichtingen van de eigenaar

De huurder wordt erop gewezen dat, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, op de website van RELAX-COTTAGE of op de reserveringsbevestiging, de eigenaar jegens hem de verplichtingen moet nakomen als bedoeld in de artikelen 1714 tot 1762-2 van het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek (rekening houdend met het feit dat het hier gaat om de verhuur van een vakantiewoning).

De eigenaar is verantwoordelijk voor de herkomst van de informatie op de website van RELAX-COTTAGE, met name de foto's en de beschrijving van het appartement. De eigenaar is er verantwoordelijk voor dat het appartement en de inventaris overeenkomen met de beschrijving die aan RELAX-COTTAGE is verstrekt. De huurder kan in dit verband geen aanspraak maken op RELAX-COTTAGE.

De eigenaar is verplicht het goed dat het voorwerp is van de overeenkomst zodanig te onderhouden dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het is gehuurd en het gedurende de huurperiode op minnelijke wijze ter beschikking te stellen van de klant. Tijdens de huurperiode moet de eigenaar alle noodzakelijke reparaties uitvoeren.

De eigenaar verklaart dat hij voldoet aan alle wetten die van toepassing zijn op het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van het contract. De eigenaar is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die aan de huurder of zijn eigendom wordt toegebracht door gebreken die niet aan de huurder kunnen worden toegeschreven, alsmede door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften betreffende het eigendom of de voorwerpen die zich daarin bevinden. RELAX-COTTAGE aanvaardt hiervoor geen persoonlijke aansprakelijkheid. De eigenaar verzekert het onroerend goed in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en is verantwoordelijk voor alle aan zijn verzekeraar verstrekte of te verstrekken informatie.

De eigenaar of een door hem daartoe gemachtigde persoon is verantwoordelijk voor de overhandiging/ontvangst van het gehuurde goed en de sleutels ter plaatse, voor de eventuele ontvangst van de huurder, voor de controle van de staat van het goed bij inbezitneming en bij vertrek en voor de afrekening van eventuele kosten. RELAX-COTTAGE komt niet tussenbeide in de bovengenoemde overdrachtsmodaliteiten en aanvaardt in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

RELAX-COTTAGE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van de eigenaar, de huurder of derden. De eigenaar draagt het risico voor rechtszaken en klachten van de huurder.

De borgsom moet betaald worden aan RELAX-COTTAGE.

De borgsom wordt gewoonlijk twee weken na vertrek per bank aan de huurder terugbetaald. Dit geldt alleen indien de eigenaar gedurende deze periode geen klachten heeft ingediend. In geval van klachten wordt de waarborgsom door RELAX-COTTAGE overgemaakt aan de eigenaar. Verdere geschillen in dit verband moeten rechtstreeks tussen de huurder en de eigenaar worden gevoerd. De inspectie van de staat van het appartement gebeurt meestal in aanwezigheid van de klant. Het bedrag van de eventueel op de waarborgsom in te houden kosten wordt in overleg tussen de huurder en de eigenaar vastgesteld. In de regel betaalt de huurder de kosten rechtstreeks bovenop het bedrag van de waarborgsom.

RELAX-COTTAGE is niet verantwoordelijk voor geschillen over de terugbetaling van de waarborgsom in geval van onenigheid tussen de eigenaar en de huurder. Elk geschil in dit verband zal tussen de huurder en de eigenaar op directe wijze, met uitsluiting en zonder tussenkomst van RELAX-COTTAGE, worden beslecht.

D. Prijs

De aan RELAX-COTTAGE te betalen prijs is gelijk aan de huurprijs vermeld op de presentatiepagina van het appartement op de website http://www.relax-cottage.com voor de aangegeven periode, vermeerderd met de verplichte en optionele verzekeringskosten en de reserveringskosten.

Eventuele bijkomende kosten voor een appartement (verblijfsbelasting, etc.) die zowel op de website van RELAX-COTTAGE als op de reserveringsbevestiging staan, moeten door de huurder ter plaatse aan de eigenaar of zijn agent worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.

De aanbetaling is ook verschuldigd aan RELAX-COTTAGE.

E. Ontbinding/annulering van het contract

Indien RELAX-COTTAGE het contract annuleert na de periode van 72 uur (met uitzondering van eventuele last-minute boekingen) die geldt voor een eenzijdige annulering, maar voor het begin van het verblijf, en op voorwaarde dat de huurder de prijs al geheel of gedeeltelijk heeft betaald, heeft RELAX-COTTAGE de keuze hem een ander appartement van gelijkwaardige of hogere kwaliteit aan te bieden, of hem binnen de beste termijnen alle door de huurder aan RELAX-COTTAGE betaalde bedragen terug te betalen.

RELAX-COTTAGE behoudt zich het recht voor het contract zonder kennisgeving en zonder schadevergoeding voor aanvang van het verblijf op te zeggen indien de huurder de betalingsregeling niet nakomt. In dat geval betaalt de huurder aan RELAX-COTTAGE de forfaitaire annuleringsvergoeding (punt F).

Voor alle handelingen van RELAX-COTTAGE wordt aangenomen, zonder dat RELAX-COTTAGE nader bewijs hoeft te leveren, dat RELAX-COTTAGE handelt met het volledige gezag van de eigenaar.

F. Ontbinding/opzegging door de huurder

In geval van opzegging van het contract door de huurder is de huurder aan RELAX-COTTAGE een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd (reserveringskosten en bijkomende verzekeringspremies) die als volgt wordt berekend:

  • Annulering vanaf de datum van reservering tot (met uitzondering van) 56 dagen voor het begin van het verblijf: 30% van de totale prijs van het verblijf;
  • Annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor het begin van het verblijf: 60% van de totale prijs van het verblijf;
  • Annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor aanvang van het verblijf: 80% van de totale prijs van het verblijf;
  • Annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor het begin van het verblijf en later: 90% van de totale prijs van het verblijf.

Een (gedeeltelijke) inhouding van de huurwaarborg is denkbaar met het oog op de (gedeeltelijke) verrekening van door de huurder verschuldigde bedragen.

Annulering door de huurder geschiedt via RELAX-COTTAGE. RELAX-COTTAGE is gerechtigd en bevoegd om de verschuldigde annuleringskosten/vaste vergoeding van de huurder te vorderen en bij hem te innen.

G. Gegevensbescherming

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van de huurder is noodzakelijk voor de uitvoering van de lopende overeenkomst. De huurder geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming.

In dit verband wordt de huurder het volgende meegedeeld:

  • Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens: DMVE S.à r.l. (zie details en contactgegevens onder punt A.)
  • Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking: het verzamelen en verwerken van de betrokken persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de lopende overeenkomst. De rechtsgrondslag voor deze verwerking wordt met name gegeven in artikel 6, lid 1, b) van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene verordening gegevensbescherming").
  • Ontvangers van persoonsgegevens: de exclusieve ontvangers van deze gegevens zijn de eigenaars van de gehuurde woningen. De verzamelde gegevens worden hun slechts meegedeeld voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het lopende contract.
  • Duur van de opslag van persoonsgegevens: de verzamelde persoonsgegevens worden alleen opgeslagen voor de duur die nodig is voor de uitvoering en eventuele follow-up van het lopende contract.
  • Recht op toegang, rectificatie, uitwissing, klacht en beperking van de verwerking en recht op bezwaar tegen de verwerking in kwestie en recht op gegevensoverdraagbaarheid: Overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming heeft de huurder recht op toegang, rectificatie, uitwissing of beperking van de gegevensverwerking. Er bestaat ook een recht op gegevensoverdracht overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming. Er bestaat ook een recht om bezwaar te maken tegen verwerking overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming. Overeenkomstig dezelfde algemene verordening gegevensbescherming bestaat er ook een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Er wordt op gewezen dat de verstrekking van de vereiste persoonsgegevens contractueel verplicht is. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan het contract niet worden gesloten of verwerkt.

H. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van interpretatieproblemen in verband met een vertaling in een andere taal prevaleert de Duitse versie van de Algemene Voorwaarden.

In geval van een geschil is alleen het Luxemburgse recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van Diekirch bevoegd.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig of ongeschreven wordt verklaard, zal de ongeldigheid daarvan op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aantasten.

Deze algemene voorwaarden kunnen door de huurder worden opgeslagen of afgedrukt. Zij mogen echter niet worden gewijzigd. In geval van verschil tussen de gedrukte versie en de op de RELAX-COTTAGE website gepubliceerde versie, heeft de op de RELAX-COTTAGE website gepubliceerde versie voorrang.